โปรแกรมคำนวณปริมาณ ERIG/HRIG
สำหรับการให้อิมมูโนโกลบุลินหลังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

รุ่นทดลองใช้งาน (Demo Version)หรือ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี