• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต.จพง.อาวุโส

ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย somsiri    วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๕๔ น.

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต.จพง.อาวุโส ต.เลขที่ 1402

- แบบบรรยายลักษณะงาน 1402

- แบบพิจารณาการคัดเลือกบุคคลฯ (เอกสารแนบ 2.3)

 

 
You are here: