• image
  • image
  • image
  • image show
  • image show
  • image show
  • ebola
  • image show
  • image show
Previous Next
16945 thaihealth cdikmopswx67
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผอก.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวาน45
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด123897

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.84.243.246
วันที่ : ๒๒,ก.พ. ๒๕๖๒
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
 

ประวัติความเป็นมา

เนื้อหาหลัก
เขียนโดย Administrator    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗:๔๐ น.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ตั้งสำนักงานในส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (เดิมกรมควบคุมโรคติดต่อ) มีประวัติความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้
- วันที่ 1 ตุลาคม 2527 กรมควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งที่ 969/2527 ให้แบ่งเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งสำนักงานอยู่ในส่วน ภูมิภาคจาก 9 เขต ออกเป็น 12 เขต และเปลี่ยนชื่อศูนย์ของเขตต่าง ๆ ให้ตรงตามจำนวนเขตที่แบ่งออกใหม่
- ต่อมากรมควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งที่ 1129/2527 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขตต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นฐานการจัดตั้งสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขตในอนาคต
- วันที่ 1 สิงหาคม 2531 กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศใช้แผนปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมควบคุม โรคติดต่อตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ก.พ. โดยกำหนดให้มีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต จำนวน 12 เขต และให้ศูนย์วิชาการต่างๆ ในเขตรับผิดชอบซึ่งบังคับบัญชาโดยตรงจากกองวิชาการนั้น ๆ ไปสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขตเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและให้ ศูนย์วิชาการนั้น ๆ มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงานและเฝ้าระวังโรค
3. ฝ่ายเผยแพร่และอบรม
4. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการและนิเทศงาน
5. ศูนย์กามโรคเขต 4 ราชบุรี
6. ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 4 กาญจนบุรี
7. ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปเขต 4 ราชบุรี
8. ศูนย์โรคเรื้อนเขต 4 ราชบุรี
9. ศูนย์วัณโรคเขต 4 ราชบุรี
เนื่องจากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี ไม่มีอาคารสำนักงานเอง จึงอาศัยสถานที่ของศูนย์วิชาการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ฯ และฝ่ายบริหารทั่วไป อาศัยศูนย์กามโรคเขต 4 ราชบุรี ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ ส่วนฝ่ายแผนงานและเฝ้าระวังและฝ่ายเผยแพร่อบรมแยกไปอาศัยสถานที่ของศูนย์โรค เรื้อนเขต 4 ราชบุรี ปฏิบัติงาน ครั้งต่อมาวัสดุ เอกสาร โปสเตอร์ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆ ในความรับผิดชอบมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงาน ฯ และฝ่ายเผยแพร่ฯ จึงคับแคบไม่สะดวกต่อการทำงาน และเพื่อความสะดวกในการประสานงานภายในจึงย้ายฝ่ายแผนงาน ฯ และฝ่ายเผยแพร่ฯ ไปรวมกับฝ่ายบริหารฯ ณ ห้องประชุมศูนย์กามโรคเขต 4 ราชบุรี โดยเก็บเอกสารและโปสเตอร์ส่วนใหญ่ไว้ที่ศูนย์โรคเรื้อนเขต 4 ราชบุรี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานตามกรอบและประกอบกับได้เพิ่มฝ่ายส่งเสริม ปฏิบัติการและนิเทศงาน ขึ้นอีก 1 ฝ่าย สถานที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี ยิ่งเพิ่มความคับแคบมากขึ้น กรมควบคุมโรคติดต่อจึงได้อนุมัติให้เช่าอาคารเลขที่ 1/26 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นที่ทำการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535
ต่อมา กรมควบคุมโรคติดต่อได้รับอนุมัติจาก ก.พ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 ให้ปรับปรุงส่วนราชการของสำนักงานฯ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงาน โรคเท้าช้าง โรคไข้เลือดออก และโรคไข้สมองอักเสบ ไปขึ้นกับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี เป็นกลุ่มงาน / ศูนย์ / ฝ่าย จนถึงปีงบประมาณ 2543

โครงสร้างของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
3. กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4. กลุ่มงานระบาดวิทยา
5. กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสังคม
6. กลุ่มงานเภสัชกรรม
7. กลุ่มงานชันสูตรโรคติดต่อ
8. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 4 ราชบุรี
9. ศูนย์วัณโรคเขต 4 ราชบุรี
10. ศูนย์โรคเรื้อนเขต 4 ราชบุรี
11. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี
- ปีงบประมาณ 2544 กรมควบคุมโรคได้ปรับโครงสร้างภายใน มีหน่วยงานย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วย ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังมีหน่วยงานประสานงานที่ขึ้นอยู่กับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 5 นนทบุรี ได้แก่
1. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 53 จังหวัดกาญจนบุรี
2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 54 จังหวัดเพชรบุรี
3. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 58 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 59 จังหวัดราชบุรี
- ปีงบประมาณ 2545 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 53 , 54 , 58 , 59 ได้รับการเปลี่ยนชื่อแต่ยังเป็นสายการประสานงานเช่นเดิม
1. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี
2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 จังหวัดเพชรบุรี
3. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี
- ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปี 2554 กรมควบคุมโรคติดต่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมควบคุมโรคและสำนักงานควบคุม โรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี และมีโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3. กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน
4. กลุ่มระบาดวิทยา
5. กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 จังหวัดเพชรบุรี
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.4 จังหวัดราชบุรี
7. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
8. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
หมายเหตุ - เนื่องจากกรมควบคุมโรคได้รวบรวมสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 – 5 เข้ากับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน ดังนั้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 – 4.4 จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงด้วย
- กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นการโอนงานอาชีวอนามัยของกรมอนามัย เข้ามาโดยดูแลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคในคน
- กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นการรวมงานของกรมการแพทย์ ด้านอุบัติเหตุสาธารณภัย งานควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสังคมงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักพัฒนาบริการและกองประสานการปฏิบัติการระบาดวิทยาผู้ติดยาและสารเสพติด
 ปีงบประมาณ 2554 กรมควบคุมโรคได้มีคำสั่งปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เป็นการภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค ปี 2563 กรมควบคุมโรคจึงให้ปรับโครงสร้างของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เป็นการภายใน เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
    
1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย มีหน้าที่ 
             1) กำหนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
             2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
             3) ประสาน สนับสนุนการปฎิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  
2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่
             1) พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
             2) ดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีหน้าที่
             1) จัดทำประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน 
             2) พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
             3) จัดทำและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
             4) ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน ตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน

4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง มีหน้าที่
           1) เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค
           2) ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญใน พื้นที่รับผิดชอบ
          3) ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การระบาดและควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่
          4) สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
          5) ประเมินสถานการณ์ (Rapid Assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน
          
5. กลุ่มแผนงานประเมินผล มีหน้าที่
          1) จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
          2) กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้า หมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
          3) พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของหน่วยงานในพื้นที่)
          4) จัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กลุ่มพัฒนาองค์กร มีหน้าที่
          1) พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจอสบได้
          2) วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
          3) พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการของ บุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน
          4) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร / หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข มีหน้าที่
          1) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่ายที่เหมาะสมกับพื้นที่
          2) เตรียมความพร้อมและประสาน/สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
         3) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
         4) บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง ( Logistics) เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
         5) พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน
         6) พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคใน พื้นที่เฉพาะหรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง / หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง / ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และนิคม)
 
8. กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่
         1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
         2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเิงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ของสำนักงาน

 
You are here: