สภาพภูมิศาสตร์    
1. ที่ตั้ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3.3 อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่  169  หมู่ 4 ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุยบรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า
2. ลักษณะภูมิประทเศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุม และเชิงเขามีภูเขาสลับซับซ้อน เอียงไปทางทิศตะวันออก จากเทือกเขาตะนาวศรีไปสู่อ่าวไทย พื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย
3. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีกับทะเลอ่าวไทย มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหน์อ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้บางครั้งมีฝนตกชุกเป็นเวลายาวนาวและหนาแน่น ในช่วงฤดูร้อนค่อนข้างร้อนถึงอบอุ่น ในฤดูหนาวไม่ค่อยหนาวจัด ในฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
4. สภาพแหล่งน้ำ ท้องที่อำเภอปราณบุรีมีเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ ชื่อเขื่อนปราณบุรี ทำคลองส่งน้ำให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ภายในอำเภอปราณบุรีและอำเภอใกล้เคียงได้มีน้ำใช้ตลอดทั้ืงปี