ยนดตอนรบเขาสเวบไซตศนยควบคมโรคตดตอนำโดยแมลงท 5

index 02

ea847ffc20a9e4ccb9fb8bf1d174840a t

 

ขาวในหนวยงาน

           ดาวนโหลด  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ณ โครงการช่างหัวมัน เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อัพเดท 1 ต.ค. 2561)

           ดาวนโหลด  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับทีมกีฏวิทยา ได้บำเพ็ญประโยชน์สำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่2 บ้านคีรีรัชยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี (อัพเดท 1 ต.ค. 2561)

           ดาวนโหลด  ทีมกีฏวิทยา ศตม 5.2 จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ E1                       และ E2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 14 - 19 พ.ค. 2561 (อัพเดท 7 พ.ค. 2561)

           ดาวนโหลด ศตม 5.2 จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ                             ณ.โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ 21 -22 พ.ค. 2561                                                (อัพเดท 7 พ.ค. 2561) 

         ดาวนโหลด  กิจกรรมประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี ปี 2561 (อัพเดท 7 พ.ค. 2561)  คลิ้ก !!   

     ดาวนโหลด ทีมกีฏวิทยา ศตม 5.2 จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย(CI/HI) ครั้งที่3/2561                       (อัพเดท 7 พ.ค. 2561)

         ดาวนโหลด  ประชุมราชการติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM)                                           (อัพเดท 30 มี.ค. 2561)   คลิ้ก !!

         ดาวนโหลด  ายงานผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (อัพเดท 30 มี.ค. 2561)   คลิ้ก !! 

     ดาวนโหลดรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 (อัพเดท 20 ก.พ. 2561)  คลิ้ก !!  

ขาวประชาสมพนธใหม

 

 

     

                                                                                          สำนกระบาดวทยา   pdr58 g     pdr58 l

                     

                                 

 

dcm 26

ศตม

 

 

 

 

 

 

 แนวรักษา ไข้มาลาเรียประเทศไทย 2558.p

 

           

Blue joomla theme by Template Joomla