info@company.com

12-345-678

ติดตามข่าวสารกลุ่มแผนงานและประเมินผล
https://www.facebook.com/plandpc4
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดราชบุรี
ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561