คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ที่ 161/2561
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณะสุข 
   (Emergency Ope0ration Center, EOC) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
    จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 - Update 31/05/2561
 เอกสารประชาสัมพันธ์ มท0810.5/ว 1732 เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค Update 17/06/2561
 เอกสารประชาสัมพันธ์ สธ0423.4ว322 ขอความร่วมมือดำเนินมาตราการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน พ.ศ.2561 Update 31/05/2561
 เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคที่สำนักระบาดวิทยา กำหนดภายใน 24 ชั่วโมงหลังแจ้ง  Update 31/05/2561
 การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 Update 31/05/2561
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ
   และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม Update 31/05/2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ 
   การระบาดและการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ 2561 Update  18/05/2561
 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
   และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข Update  15/05/2561
  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Web EOC ในส่วนของงานสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง Update  1/05/2561
  สธ 0424.5/ว 907 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 Update  2/05/2561
  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 57 โรค และโรคติดต่ออันตราย 12 โรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด Update  1/04/2561
  คำถามคาใจกับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคน Update 15/03/2561
 ประกาศ สคร.5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Update  7/03/2561
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
   ที่เป็นเขตติดต่อโรคไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ Update 12/02/2561
 การกลับมาของโรคแอนแทรกซ์  Update 12/02/2561
 สธ0422.7/ว 207 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการป้องกัน
   ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Update  23/01/2561
 สธ 0446.3/ว 99 เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสภดุภาครับ พ.ศ. 2560 Update 23/01/2561
 สธ 0436.2 4085 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
   ควบคุมโรคเขตเมือง Update  23/01/2561
 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานกรมควบคุมโรค Update 23/01/2561
 งานป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวและหมอกลงจัด (ว1179) Update 23/01/2561
 การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 - Update 23/01/2561
 คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ที่ 338/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ
   ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณะสุข (Emegency Operation Center,EOC) - Update 23/11/2560
 สธ0436.2/ว1846 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น - Update 14/09/2560
 สธ.0436.2ว481 เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ - Update 7/08/2560

 

 
 

 

 

 

 


 

010456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
43
728
8970
2337
5052
10456

Your IP: 54.162.227.37
Server Time: 2018-06-24 10:23:08

                       

  IT Knowledge

    ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือ
   องค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559
   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
   พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

                   

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.