แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ(ณ 1 ก.พ.62)
  แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ณ 1 ก.พ.62)

  ฟอร์มยื่นภาษีผ่านหน่วยงาน (ณ 1 ก.พ.62)
  แผนปฎิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ 9 พ.ค.61)
  คู่มือการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน(ณ 7 เม.ย.61)
  คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ 
  คู่มือการใช้งานแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบฉบับย่อฯ 
  แบบฟอร์มยื่นภาษีผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 310,000 บาท 
  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรคฯ (รอบ 2) 
  มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  2560
  ระบบงบประมาณ
  การบริหารงบประมาณ

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (30 ก.ย. 2561)
  ประจำเดือน กันยายน 2561(30 ก.ย. 2561)
  ประจำเดือน สิงหาคม 2561(31 ส.ค. 2561)

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561(31 ก.ค. 2561)
  ประจำเดือน มิถุนายน 2561(30 มิ.ย. 2561)
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
  ประจำเดือน เมษายน 2561 (30 เม.ย. 2561)
  ประจำเดือน มีนาคม 2561 (31 มี.ค. 2561)
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (28 ก.พ. 2561)
  ประจำเดือน มกราคม 2561  (31 ม.ค. 2561)
 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  (31 ธ.ค. 2560)
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (30 พ.ย. 2560)

 

                                    ดูทั้งหมด...


 

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
  แบบฟอร์มควบคุมภายใน
     - แบบ ปม.
     - แบบ ปย.2
     - แบบติดตามความเสี่ยง
     - แผนภูมิความเสี่ยง
     - รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ
  แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ
     - หนังสือที่ สธ 0411/ว50 เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ
     - แบบฟอร์มการใช้บัตรเครดิต KTC
     - สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ

 

Additional information